1.5=>2.0L

Imusarjantiiviste Ford/Mazda/Volvo
Payen
Kannentiiviste 84.50mm/0.70mm, Mazda BP
Kannentiiviste 84.00mm/0.95mm, Mazda FS
Venttiilikopantiiviste Ford/Mazda/Volvo
Yläpään tiivistesarja Ford/Mazda 1.8L 16V
Yläpään tiivistesarja Ford/Mazda 1.6L

Uudet tuotteet